Welcome to our blog!

reubloomandelconsde.barcountfitmaduseshoyracalromarda.co

above understanding! Between speaking. interesting. You will..

Menu

Category: DEFAULT


I den senere tid har det dumpet ned en rekke nye publikasjoner som omtaler norsk musikk og i et tilfelle mer inkluderer musikk enn omtaler norsk musikk. Hey ho lets go. Ellers er det Hootenanny Singers diskografi utenfor Sverige, auksjonsnytt, ny ressing av Cool Cats i Belgia, leserbrev osv.

Alt i skikkelig fanzinestandard. Et magasin for og av platesamlere. Som Goldies er dette et magasin for og av platesamlere. I tillegg Madrugada , litt hip hop og plateanmeldelser. Smakfull layout og ok innhold. Mer info om Manna kan man bl. Nytt White Lord Jesus album 11 august. Det nye albumet heter " Warrior Marks.

Wilson, Elizabeth. The Sphinx in the city. Life, the Control ofDisorder, and Women. Vi rago Press, London Ziehe, Thomas. Ungdom, utbild ning, modernitet. Symposion bibliotek Analyseme stammer fra ph. Heraf kommer Efterkommere af af rikanske slaver i USA og indvandrergrupper fra den 3. Pop-raiens tekster handler bl. Norsk memoireliteratur og norske selv biografwr er de eldste kvinnetekstene Sophie Stanley Smiths Fra herlighed til herlighed.

Breve og dagbogsoptegnelser samt kort omrids av hendes liv ved A. Livsskildringene vit ner snarere om det som forener enn det som skiller i oppfatninger og praksis. Tekstene kan iblant bli trivielle, men gripende scener og menneskeskjebner holder le serinteressen oppe. Allerede forordene viser i mange til feller bundetheten til misjonsinstitusjo nen.

Det er ikke uvanlig med forfatter-. De selges gjennom kristelige bokhandlere, eventuelt av kretskontorer, lokallag og lignende. Seksuell tiltrekning. Det er kanskje via romangen ren vi i fremtiden kan vente oss historien om misjonens konfliktsider. Upublisert materiale, f. De maatte jo. Nei, i Kristus er der ikke mann eller kvinne, men en ny skapning i Jesus Kristus, halleluja. Men man kan ikke ut fra disse. I en ung Alder bliver hun en raa Poly gamists Medhustru.

Den samme fremstillingsstrategien nyttes om kvinner og menn som opple ver velsignelsen for sjel og liv av en om vendelse til kristendommen. Ofstad f. Ikke minst i livsskildringene fremstilles he Det er ikke plass for nyansene i dette sort-hvitt bildet. Det er f. Den blir spesielt overbevisende fordi den er selvsagt, noe det ikke er diskusjon om. Alt blev likesom lagt tilrette for mig. Teologisk sett er misjonskallet et oppdrag kirken representert ved mi sjonsorganisasjonene forvalter. Av den grunn tales det om ytre og indre kall.

Denne person lige vissheten blir tillagt stor vekt av misjonsorganisasjonene. Kallsoverbevisningen fremstilles ofte som resultat av en prosess. Noen kjemper med tvilen, er kallet ekte, eller en inn bilning?

Et fundamentalistisk bibelsyn hvor bibelord tas bokstavelig som guddomsutsagn, er utbredt. Ien del tilfeller vitner livsskildringene om divinatorisk bruk av Bibelen. Dette kunne tilsi at kvinner mer enn menn velger denne formen. I samme retning peker hypotesen om at kvinners selvfremstillinger er mer relasjonelle enn menns. Inter essant nok synes ikke disse kvinneeman sipatoriske aspektene ved kallet i noen. Dette skjer innenfor en felles livs- og erfaringsver den hvor samfunnsstrukturen og den kulturelle kunnskapen i form av symbo ler, myter, identitetsforestillinger m.

Hvordan de kopler denne til sin identitet som kvinne sier livsskildringene lite om. Sammen med skildringen av kvinneaktivitetene i misjonen blir de et sentralt ledd i polariseringen heden. En annen skrivetradisjon, f. Lisbeth Mikaelsson amanuensis Instituttfor religionshistorie Universitetet i Bergen Artikkelen er tidligere trykket i Senter for kvinneforskning ved Universitetet i Trondheims skriftserie nr. Genrediskusjonen innenfor moderne selvbio grafiforskning er intens, og mange anser den tradisjonelle inndelingen i selvbiografi, me moarer og erindring for lite hensiktsmessig.

Synsvin kelen er retrospektiv. Ove Eide bruker dette begrepet i en artikkel om den kriste! Ove L. Estelle C. Jelinek ed. Essays in Criticism. Annie Skau Berntsen: Min kinesiske dagbok, s. Dager og netter i India, s. Dette er imidlertid viktige aspekter ved kvinnelighetsideologien i misjonen.

Styr du min vandring, s. I tro til Gud, s. Kristine Skjeslien: Regnbuen, Guds signatur i mitt misjoncerliv, s. Svend Bjerg: Den kristne grunnfortcelling, s. Bibelen rommer etter Bjergs oppfatning flere grunnfortellinger. Joan W. Den siste setningen er tatt fra Lawless, op. Litteratur Berger, Peter.

Identity as a Problem in the Socio logy of Knowledge. I Archiv. Berger, Peter and Thomas Luckmann. The Social Construction ofReality. Penguin Bemtsen, Annie Skau. Min kinesiske dagbok, Oslo Bjerg, Svend. Den kristne grundfortcelling. Studier over fortcelling og teologi. Forlaget Aros Dahle, L. Bind , Stavanger —3. Dons, Henny. Kvindens opgave og arbeide i mis sionen. I Kvindens missionsarbeide.

Det Nors ke Missionsselskaps Forlag Du skal til Afrika. Oslo Eide, Ove L. Einrem, J. I sol og vind paa Madagaskar. Stavan ger Escarpit, Robert. Litteratursosiologi, Oslo Fahlgren, Margaretha.

Det underordnade jaget. Stock holm Felski, Rita. Beyond Feminist Aesthetics. Feminist Literature and Social Change. Hutchinson Radius Hareide, Jorunn. I Edda, nr. Skildringer fra folkelivet og misjonsarbeidet. Stavanger Jelinek, Estelle C. Women's Autobio graphy. Bloomington and London Kondrup, Johnny. Levned og tolkninger. Studier i nordisk selvbiografi. Odense Lawless, Elaine J. Rescripting Their Lives and Narratives.

Styr du min vandring. Magnusson, Kjell. Identitet och kultur. Det kun skaps-sociologiska perspektivet. I Nordnytt, nr. Mason, Mary G. I James Olney red. Essays Theoretical and Critical. Princeton Mikaelsson, Lisbeth. Selvportrett og symbol. I Nytt om kvinnoforskning, nr. Livsskildringar och mis sionsinstitution. Roos, Christoffer Ti gerstedt och Anni Vilkko red. Stockholm Senter for humanistisk kvinne forskning. Skriftserien nr. Bergen Moen, Ema. Gudenes haug. Hovedoppgave, Institutt for kris tendomskunnskap.

Det teologiske Menighets-. I tro til Gud. Med evangeliet til Chinas kvinner. Norsk Litteraturselskap Nome, John. Bind I—II, Stavanger Norsk memoireliteratur og norske selvbiografier i Arthur Skjelderups bibliotek.

Med et tillegg. Utarbeidet av Sisken Skjelderup Hoel, Oslo Nygaard, Hanna. Stavanger Nymoen, Ingrid. Kvinnene, religionen og det private. I Irene Engelstad m.

Bind 2 — Ofstad, J. Dager og netter i India. Olsen, Johanne Hoel. Kvinden paa missionsmar ken. Det Norske Missionsselskaps Forlag Rettedal, Knut. Kvinnens plass og rett i misjons arbeidet. Belyst fra Skriften og historien. Eget forlag u. Scott, Joan W. I The american historical review. Simensen, Jarle red. Norwegian Missions in African History.

I: South Africa Skjeslien, Kristine. Lunde Forlag Smith, Sophie Stanley. Fra herlighed til herlig hed. Kristiania Sundby, Jorunn red. Kvinner tar ansvar. Kvin ner og misjon. IKO-forlaget Uglem, Olav. Norsk misjonshistorie. Voll, Hilde Margrethe. Fra oppdragelse til for kynnelse. Prak sis og debatt. Oppgave til eksamen i kirkehis torie 2.

Det teologiske fakultet. Skjulte lys. Misjon og kvinner. I Runa Haukaa red. Nye kvinner, nye menn. As a part of a larger study of the con nections European and American women were making in the nineteenth century, 1 have been focusing on a group of Finnish women during the period before and during the beginnings of Finnish natio nalism. They travelled, visiting women. They studied abroad, translated books and artides, organized and lectured, wrote letters. In what follows, I survey the inter national careers of a number of these Finnish women.

They are representative of other Nordic women-translators, jour-. The Finnish women were mostly Swedish speaking, as indeed most educated Finns were in the nineteenth century. Some became involved in the Finnish nationa list movement in which using the Finnish language played a large part. Most of the younger ones would have also spoken Finnish. The survey itself commences with two very important figures, Fredrika Bremer bom in Finland and Alexandra Gripenberg.

The depth and quality of their transatlantic international relation ships make them especially apt subjects. I then offer brief sketches of five figures who constitute roughly the earlier gene-. Johan Huizinga in Homo Ludens , for whom western civilization is agonistic play. While Lugones is intent on describing the situation of contemporary women of color, her suggestive metaphors and analysis can also be applied to ninete enth-century women who physically travel led great distances; across national borders, continents and oceans, to beco me international networkers.

My rese arch on nineteenth-century women tra vellers indicates that the most-enduring connections were made, as might be ex pected, between women whose cultures were the most alike, i. But there are interesting exceptions to this pattern, and the exceptions may form an important counter-pattem. The excep tions were those women whose own. As I study internationality among Nordic women, I have tried to keep this hypothesis in mind. The fact that these women were often single, e.

Fredrika Bremer, Alexandra Gripenberg, Adelaide Ehrnrooth, and Elisabeth Blomqvist, takes on special significance, because singleness bestows marginality. They were from out-of-the-way countries with small populations and languages that few outsiders spoke e. Sweden and Fin land , thus ensuring that their educated citizens had extraordinary language facility. Using this hypothesis, data that see med insignificant take on new meaning. Richards , p. Thus we might have reason to expect that Nordic women long ago developed the skills and sensibilities required to be genuinely international citizens.

Since they offer something of an ideal model of such internationality today, we have a right to speculate about its origin and causes. With this interpretative perspec tive in mind, I tum now to the survey.

Fredrika Bremer and Alexandra Gripenberg. Already in she was making vital connections with wo men in other countries. She began to travel after she was well-known in Sweden as a novelist and after her novels had been translated into English and other languages. In her tra vels - to the U.

She met Indian women in Wisconsin, slave women in the South, abolitionist women in the North. At one point she spent several days with fellow countrywoman Jenny Lind in Cuba. An accomplished artist, Bremer sket ched and painted many of those she met. Her works also depict the flora and fauna she discovered in her travels: flowers and birds in Cuba; cypress swamps in St. Johns, Florida; tropical flowers in Char leston, South Carolina.

Always interested in different cultures, she described new foods such as okra, bananas and gumbo; the soft warm air, brilliant flowers and birds of the tropical Carolina coast; the households of Indian and slave women. Rooth , p. In terms of the present in quiry, her emphases are clearly signifi cant: The American woman is being for med for a Citizen of the world; she is teaching herself to embrace the whole of humanity The people of America have shown themselves to be possessed of this, and it will increase in the same proportion as the women of the country make themselves de serving of it.

Bremer , II, pp. Alt er i utgangspunktet lyrisk og sangbart, men mye av det tar helt egne veier ettersom musikerne behandler de enkle temaene. For den som ikke kjenner til Don Cherrys musikk og kunst, vil jeg absolutt anbefale denne nyutgivelsen. Nevner man derimot artistnavnet Chris Connor, er det nok langt flere som nikker gjenkjennende. De platedebuterer med denne musikk, som henter inspirasjon fra diverse verdensdeler og etniske kulturer.

Interessen samlet seg forut om hvorvidt de to kvartettseksjoner er velintegrerte i spillet, hvilket snart var evident at de er. Likevel savnes en grad av homogenitet i gruppen, betraktet som oktett. Disse to deler krediteringen av stykkene, bortsett fra tre kortere kollektive improvisasjoner. Og dringer. Dog sine innspill til en helhet. Og derfra og ut er dette en ren seiersgang. Ett av mine favorittband innenfor denne sjangeren er den svenske kvartetten Kraja.

De tre sangstemmene passer perfekt sammen. Dette synes imidlertid til en viss grad jazznytt [71]. Helhet og mangfold forenes. Elin Furubotn har opphold i Stavanger og Oslo, og er med denne innspillingen ute med sin femte utgivelse.

Ole Paus og Jan Eggum. Men det er dessverre ikke nok til at denne anmelderen blir helt overbevist. Alle med. Men det hadde jeg egentlig aldri hatt noen grunn til.

At han har med seg mange gjester, bla Omara Portundo er bare fint. Et stort og uhendig produkt som tar opp masser av lagringsplass. Men lyden da! Hvilken mer passende instrumentering for en slik fysisk opplevelse enn nettopp solo kontrabass?

Hans leveranser av uforfalsket improvisasjon, frie assosiasjoner over de mest mangfoldige temaer og fantastiske punch i tarmstrengene er imponerende. Perfekt til impromusikk! Snarere tvert i mot, den styrer unna de store utskeielsene, jobber i det lyse registeret. Det koker fortsatt bra, aldri tvil om det.

Men med litt andre ingredienser. God impro med et eksepsjonelt fint cover. Arthur Piene. Etter hvert flyttet han til New York, hvor han fikk plass i bandet til Sun Ra. Det som skiller han fra en del av de andre frijazzsaksofonistene er nok hans sterke tilknytning til musikken fra Nord-Afrika og Middelhavslandene. Publikum koser seg og gir innimellom klart uttrykk for sin begeistring. Jan Granlie. Opptaket er fra 1. Litt grumsete lyd, som sagt, men absolutt verdt en lytt eller ti. Howard er i virkelig storform denne septemberkvelden i Stockholm.

Harrell regnes som en av verdens betydeligste trompetere etter Miles Davis. En pris hun klart fortjente. Det var derfor overhodet ikke noen kritikk av denne utdelingen. Det at. Sheila Jordan har alltid hatt en spesiell affinitet for vokal-bass-duoen. Et nakent format som viser musikaliteten i vokalisten. Jeg elsker lyden av bassen, og rommet den framskaffer. Denne nye plata er et live-opptak fra et ubenevnt sted, ca. Utover det er opprinnelsen til dette opptaket ukjent.

Kemenade har en litt skarp tone i altsaksofonen som passer perfekt inn i dette landskapet. Aldri for lite, aldri for mye. Roy Ervin Solstad. Regnskyllet ga ham den unnskyldningen han trengte. Derimot er det faktisk ingenting ved instrumentering og arrangement som virker utdatert. Lysdal synger veldig bra, og kan minne litt om John Mayer. Et etterlengtet live-album har endelig blitt en realitet. Disse to karene som.

Kan - Vil dette prosjektet bli prioritert man sammenligne tiden i studio og framover, eller blir det en engangsplanleggingen som en slags cupfinale foretredelse?

Jeg har jo ikke en ble en kjempesuksess. Begge deler av duoen viser seg nok en gang som fremragende instrumentalister. Men jeg synes ikke formatet kler de moderne jazzklisjeene som sniker seg inn i soloene, og det blir litt vel dramatisk.

Arthur Piene jazznytt [75]. Inntil Og fordi Beatles- og Stones-katalogene m. Og vi jazzelskere er igjen en rammet tredjepart. Fire sterke bidrag fra den originale pianisten. Han ble ikke regnet som jazzmusiker i de kretser. Dette er musikk som ikke fester seg noen steder.

Den bare glir stille og rolig forbi. Noe som er helt greit i en stresset hverdag. Men det spiller ingen rolle. Innspilt i Los Angeles den Etter undertegnedes mening en sann klassiker. Coolere blir det ikke!

I bandet sitter klarinettisten Tony Scott,. Romantisk og usigelig vakkert. Men moro er det, hele veien. Litt storband-lyd, selv om bandet er lite. Mer dynamikk enn tidligere, litt ullen lyd, men med fine innspill innimellom. Innspilt i Los Angeles 1. Illinois Jacquet er kanskje den musikeren fra tallet som har mest til felles med for eksempel Mats Gustafsson. Og det er sugende blues over hele linjen. Veldig arrangert musikk med Getz som solist. Jan Granlie jazznytt [77]. Det holder lenge for denne skribent.

Imidlertid er det neppe Baldwin, men heller den italienske gitaristen Fabrizio Sottis hjemland det siktes til. Jeg har tidligere opplevd henne med bandbesetninger som mer spennende har supplert og utfordret henne enn hva som er tilfelle her, men dette er like fullt en produksjon som vil vinne gjenklang hos Wilsonfans.

Musikken er for det meste neddempet og kommer like mye fra en europeisk som amerikansk tradisjon. Petter Pettersson. Perkusjonisten Sidiki Camara medvirker med stor kraft og med innslag av tradisjonell mosambikisk og Vest-Afrikansk musikk. Men fordi det har utviklet seg en type musikk som bare kan kalles World Music. Lag en. Jeg er litt for slem hvis jeg putter Planetas i denne tvilsomme kategorien. Men det er heldigvis Max Nagl! Den er stilblandende og collage-aktig.

Standardjazz av den gamle gode sorten. Verken mer eller mindre. Det betyr ei ekstra stjerne i boka. I det hele tatt, her har noen gjort seg flid. Pluss noen sjangere til. Og litt mer rom for ivrig improvisasjon, det tror jeg hadde kledd dette bandet. Med et veldig fint cover. Kanskje det tipper den over i anbefaltbunken?

I hvert fall hvis du er over gjennomsnittlig glad i tapeekko, det er det masse av her. Punkt en lykkes bra, det er mye karakter og personlighet i vokalen, uten at det klisses. Men, igjen, klisjeer er jo klisjeer fordi de funker! Og det er ikke tvil om at denne plata funker, selv om den er vel full av klisjeer. I front herjer saksofonistene Michael Blicher og Fredrik Lundin. Han har studert ved Sibelius-akademiet i Helsinki og klassisk piano ved Manhattan School of.

I stedet blir stemningen hele tiden brutt av de amerikanske standardene. Og slik fortsetter det. Men, som sagt, dette blir litt forvirrende. Men at Rantala og de andre musikerne er dyktige musikere, er det ingen tvil om. Han startet sin internasjonale karriere i bandet til saksofonisten Gato Barbieri og fortsatte i saksofonisten Steve Lacys band. Arrangementene er gjort av Mauro Ottolini, en herre som tydeligvis vet hvordan et storband skal svinge.

De er originale og spenstige. Kompet bidrar sterkt til helheten. Det blir aldri kjedelig. Dette er blitt ei flott plate som utfordrer samtidig som den er ytterst leken og sjarmerende.

Og det blir det. Men allikevel er det gjennom alt dette merket av Andy Sheppard. Han er noe mer enn en Garbarek-klone. Men allikevel, et zist er savnet. For oss andre, vi foretrekker heller Andy. Helt naturlig og tenke at musikere og kunstnere blir inspirert av landets egen kultur og lar det prege sitt eget uttrykk. Simetrio har lite eller ingen spor av latin i repertoaret. Den chilenske pianisten Lautaro Quevedo kaster seg ut i den moderne triojazzen med nok materiale og med en god porsjon dristighet og mot.

En samspilt trio med god fordeling av solopartier seg i mellom er et must. Vakkert, vakkert. En hovedstamme i hans virke nu er kvartetten Solborg 4, som blev stiftet allerede i Reed-mesteren Anders Banke har. Saksofonist Boris sperimenter. Men den store fremdrifHauf leder en gruppe fra Chicago beten, et klart momentum savner jeg litt.

En slik andreMinneapolis, Minnesota. Men Torals plateselskap Taiga. I forbindelse ikke denne gangen! De behersker han til minste deSvein Magnus Furu talj og skaper et lydbilde som kan [82] jazznytt. Maria Labris var blant de overlevende.

Melodiene og spillet er gjennomgripende melankolsk preget. For Sommers del er hans perkusjon og trommespill fint avbalansert. Spesielt hans spill med gongs og cymbaler fastholder en staut poesi og pasjon. Samtidig bekrefter den undertegnedes fordommer. Jeg tenker mitt om det. Dette er en konstellasjon som ville satt klodens jazzklubber i kok.

For et bassspill! Og de klarte det — nesten. Komplikasjoner ved hotellbookinger, flybytter og publikum. Dette synes jeg er de mest interessante sidene ved boken, og kanskje de mest nyttige.

De ville bli skikkelig store. Like store som de store rockebanda. En ambisjon kanskje flere jazzmusikere burde ha. Selv om jeg godt kunne tenke meg litt mer analyse av fenomenet e.

Jan Granlie jazznytt [83]. Saksofonens multiphonics som et samklingende intervall eller en treklang mot trompetens gutturale knirking og ventillyder.

Flere av dem er lagt til andre taktarter enn originalt, slik at uttrykket til tross for melodisk likhet, blir et helt annet. Og vi det. Litt stillespenstig saksofonspill. En vakker joik? Men er det jazz, det var det vi skulle snakke om. Svaret er et rungende ja! Den er ikke rar eller fremmed eller fiendtlig.

Kort sagt, at det bare er jazz. Oppskriften er noenlunde den samme: Kenta Nagais fretlessgitar dobler Alessandro Bosettis transkriberte snakkesynging mens Smith fargelegger galskapen med alt fra frenetisk tromming til Paul Motianaktig impresjonistisk klattmaling. Godjikian beskriver musikken som "musique explositionniste". Vi kan jo legge til at hun er av flere omtalt som den nye Maja Ratkje og har bl.

Andre linker av interesse; 1 2 PLX er ett av de fremste kultbandene i Norge innen synthkretser. De medvirket bl. I dag er det frihetsdagen for musikk.

Finn enkel konsonant. Treff dobbel konsonant. Sorter orda. Vel rett skrivemåte av orda. Vel rett skrivemåte. Set saman ord og tyding. Vel enkel eller dobbel konsonant.

Sorry!No related Post.

oohani_s comments
  1. marmor blir bytta ut med lettvegger i Skippergata Alt no, på to knappe år, er Sentralen blitt ein hjørnestein i Oslo sitt kulturliv, og me har teke den sjølvoppnemnde oppgåva med å sette huset på hovudet svært seriøst. Kanskje kan me slik tvinge fram nokre svar frå konteksten som lyd blir presentert i. Den same motivasjonen ligg.
  2. Sep 26,  · MUSIK Der er nordisk verdensmusik fra øverste hylde, når der fredag aften er koncert med Afenginn i Kedelhuset. Med finsk-fødte Kim Nyberg i spidsen har Afenginn turneret i hele verden og udgivet syv roste album med musik, der er helt deres egen.
  3. Song of Songs - Oslo Internasjonale kirkemusikkfestival OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL PROGRAM 6.– mars side 3 side 2 H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals høye beskytter Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff Kjære publikum Velkommen til Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival 15 år.
  4. Straw Dogs var muligens Norges første band som spilte heavy metal og som fikk dette eviggjort på vinyl. Musikk fylt til randen med element av tung blues, hard rock og ikke minst reubloomandelconsde.barcountfitmaduseshoyracalromarda.co var unike i sitt slag på den tiden i Norge og blir nå hyllet med et album som består av låter fra deres EP, bidrag på samleplaten «Kraftrock» og to demo låter som ikke har vært utgitt føreubloomandelconsde.barcountfitmaduseshoyracalromarda.co: NXP.
  5. Denne kom i ex der var på svart vinyl og på rødlilla vinyl, begge fargene presset i gr vinyl. I tillegg kom Karin Krog sin "Joy" LP fra , i nypressing med 2 bonusspor + 8 siders booklet bl.a. ført i pennen av Terje Mosnes. Denne kom i ex som alle var presset i gr vinyl på rødlilla vinyl.
  6. Hedvig Mollestad Trio kommer med to album i neste måned. Først studioalbumet (LP/CD) «Black Stabat Mater» som vil vise at bandet prøver ut nye ideer og har utviklet seg, i følge forhåndsreklamen. Både den og deres dobble live album «Evil In Oslo», som slippes samme dag, vil på LP utgaven komme i en limited edition av eks på hvit vinyl og deretter på svart (begge utgavene.
  7. Det blir også en velfortjent hyllest til Bodøs store sønn Vebjørn Tandberg (–) i form av en fremførelse av John Cage sitt verk "Imaginary Landscape 4". Det skal fremføres med flere profilerte musikere med dirigent; Geir Johnson (direktør for ULTIMA Oslo Contemporary Music Festival). Kort sagt en festival med et sterkt spekter.
  8. Jul 07,  · Musikk, 1/2 av For første gang kommer det altså en halvårsrapport over årets album jeg har hørt mest på – og likt best. Dette skyldes at jeg har vært flinkere til å oppdatere arbeidslisten min. Den følgende oversikten er nok ingen absolutt fasit for min endelige liste som kommer når musikkåret nærmer seg slutten, men det er.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *